วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550

พระมหาธาตุแก่นนคร จ.ขอนแก่น ยิ่งใหญ่ 9 ชั้น ภายในประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ มากมายพระมหาธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐ ถือปูน
เรือนยอดเจดีย์ จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้นเนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น